உபகரணங்களையும், கசிவை அடைப்பதற்குப் பயன்படும் வஸ்துவையும் பாதுகாப்புக்காக ஒரு விளக்கையும், எடுத்துக்கொள்கிறார். The act or process of inhaling and exhaling; breathing. an analogous chemical process, as in muscle cells or in anaerobic bacteria, occurring in the absence of oxygen. Copyright © 2005 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. the sum total of the physical and chemical processes in an organism by which oxygen is conveyed to tissues and cells, and the oxidation products, carbon dioxide and water, are given off. respiration translation in English-Tamil dictionary. For instance, individuals who have had a tracheotomy and, as, permanent hole in the throat, or those who need to use a mechanical, உதாரணத்துக்கு, மூச்சுக்குழாய் அறுவை சிகிச்சை செய்துகொண்டவர்கள் அதனால் தொண்டையில் நிரந்தரமான ஓட்டையை உடையவர்கள் அல்லது இயந்திர, மூச்சுக்கருவியை பயன்படுத்துபவர்கள்கூட முழுக்காட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள், are sent through a network of nerves, which in turn activate the appropriate muscles of, கரியமிலவாயுவில் அதிகரிப்பிருக்கும்போது, ஒரு நரம்பு வலைப்பின்னல் மூலம் செய்திகள் அனுப்பப்படுகிறது, இவை சுவாசத்திற்குரியத் தசைகளைத், For example, she attends Christian meetings in a wheelchair, with the, உதாரணத்திற்கு, மூச்சுக்கருவியுடன் சக்கரநாற்காலியில் கிறிஸ்தவக் கூட்டங்களுக்கு, pour into the bloodstream, increasing heart rate and, , and stimulating the release of stored sugars for energy.”. Any of various analogous metabolic processes by which organisms, such as fungi, obtain energy from organic molecules. “Democrat” vs. “Republican”: Where Did The Parties Get Their Names? Absentee Ballot vs. Mail-In Ballot: Is There A Difference? Tamil Meaning of Aerobic Respiration Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. ஒப்பிடுகையில் ஏதாவது கொள்கை அல்லது நெறிமுறை வித்தியாசத்தை உண்டுபண்ணுகிறதா? Gentle exercise, causing a quicker respiration. It is an emotionally intense color and can enhance human metabolism, increase, இந்த நிறம் உணர்ச்சியைத் தூண்டும், சுவாச துடிப்பை அதிகரிக்கும், ரத்த, The diaphragm is the most important muscle of. All rights reserved. the act of respiring; inhalation and exhalation of air; breathing. Carbon dioxide is a waste product of respiration. The act or process by which an organism without lungs, such as a fish or plant, exchanges gases with its environment. Meaning of Gasp. குண்டிக்காய் சுரப்பியிலிருந்து ஊறும் இயக்குநீர், இரத்த ஓட்டத்தில் வெளியேற ஆரம்பித்து இதய துடிப்பையும், அதிகரித்து, ஆற்றலுக்காக சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள சர்க்கரைகளை வெளிப்படும்படி தூண்டுகிறது.”, pain and swelling at the site, blurred vision, unsteadiness, paralysis of the larynx, and slowing, அறிகுறிகள் வலி, கடிபட்ட இடத்தில் வீக்கம், மங்கலான பார்வை, நிலையற்ற தன்மை, குரல்வளை முறிவு, மூச்சுத் திணறல், மூச்சுக்கருவி பொருத்தப்பட்டிருந்ததால் என்னால் பேச, எப்படியிருந்தபோதிலும், மூச்சுக்கருவியைப் பயன்படுத்த முடிவுசெய்து, ஒரு நல்ல, “A lack of oxygen (hypoxia) during sleep, which can happen spontaneously during brief pauses in. Information about Expiration in the free online Tamil dictionary. the process of respiration, has parted with oxygen and has received What Is The Difference Between “It’s” And “Its”? Find out! Published by Houghton Mifflin Company. The respiration of the young woman was so light that for an instant Catharine thought she was not breathing at all. In fish and many invertebrates, respiration takes place through the gills. இந்த உதரவிதானம், சுவாசத்திற்கு மிக முக்கியமான. See more. By using our services, you agree to our use of cookies. All rights reserved. capacity to breathe freely; as, I am out of breath. A very slight breeze; air in gentle motion. And some reptiles add a fourth function to the overworked cloacal repository–that of respiration as well. are also used in other functions, such as swallowing and speech. The conversion of oxygen by living things into the energy by which they continue life. In air-breathing vertebrates, respiration takes place in the lungs. Tamil Translations of Expiration. The process of inhaling and exhaling; breathing, breath. The New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition intermittent positive pressure respiration (IPPR). Any similar process, in organisms that lack lungs, that exchanges gases with its environment. As pneumonia set in, I was transferred to a more complicated, நுரையீரல் அழற்சி உண்டானபோது மேலுமதிகச் சிக்கலான.